Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní schůzky

 

 

Třídní schůzka (24.9.2013)
________________________
Program:
1.Informace o Školním řádu a Vnitřním řádu školní jídelny (www stránky školy, nástěnka ve třídě, ve vestibulu školy a prostoru školní jídelny)
2.Podrobnější informace o školním řádu
·Omlouvání žáků (telefonicky, emailem, do 3 dnů)
·Pravidla hodnocení ( známky do ŽK, soutěže řad – hodnocení motivační nálepkou (viz motivační kalendář), soutěže pracovních skupin (bodové hodnocení práce ve skupině), hodnocení připravenosti na výuku
3.Informovanost rodičů o systému vstupu do školy – předchozí domluva, sjednávání schůzek (písemně, telefonicky), nelze projednávat chování, prospěch žáka, pokud má učitel dozor, pohotovost apod.
4.Klima, atmosféra třídního kolektivu – projevy chování žáků, adaptace na prostředí školy, pracovní návyky, pravidla chování apod.
5.Záměry třídního učitele v jednotlivých předmětech:
·Matematika – sčítání, odčítání v oboru 0-20 (číselný rozklad, počítání s názornou pomůckou)
 ·Český jazyk – věta, slovo, slabika, hláska, dodržování interpunkčních znamének v psaném i čteném projevu. Procvičování pravopisu formou diktátu. Intonace, hlasitost ve čteném projevu. Upozornění na podobu psaného projevu – zejména u některých písmen (r,u,F,f,j.z,ž,t)
·Požadavky na DÚ – značení do úkolníčku - podpis rodičů – rodiče každý den prolistují knihy, sešity, zkontrolují pracovní listy.
·Vyplnění údajů o škole v ŽK – podpis žáka a označení značkou na čelní straně, údaje o škole, prázdniny a dny volna
·Logopedie – žáci s vadami řeči
 
·         Komunikace s třídním učitelem – mail, telefon škola
·         Docházka do školy, připravenost na vyučování, každodenní kontrola sešitů, ŽK, podpisy rodičů
·         Pomůcky do jednotlivých předmětů
·         Přístup rodičů do školy (zákaz vstupu do školní jídelny, loučení s dětmi před školou či v šatně, čekat po výuce, kroužku na děti před školou)
·         Nemocné děti do školy nepatří
·         Včasné odhlašování obědů ve školní jídělně
·         Zájmové kroužky
·         Sponzorský dar
·         Volby do školské rady
 
Předpokládané akce se třídou:
 • Akce sdružení Vita, Telepace, OZO
 • Návštěvy knihovny, loutkové divadlo
 • Beseda s policií ČR
 • Vycházky k výuce
·          ukázková hodina pro rodiče v rámci Dne otevřených dveří
 • Třídní a školní projekty
6.Informace o zájmových kroužcích – přehled na www stránkách školy
7.Způsoby komunikace tř. učitele s rodiči – www stránky, mailová adresa
8. Canisterapie
 
Třídní schůzka (22.4.2013)
_____________________________
Program:
1.       Seznámení s obsahem učiva probíhajícím v jednotlivých výukových předmětech (upozornění na problematiku probíraného učiva ):
Matematika – rozklad čísla 10, dopočítávání do počtu 10, sčítání s přechodem 10, doporučení – počítání s názornou pomůckou (např. pet. víčka)
Český jazyk:
Pravopis – psaní dě,tě,ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny, psaní velkého písmene ve vlastních jménech, na počátku věty. Opis, přepis, diktát slov a vět. Druhy ukončení větného celku.
Psaní – sledování správného tvaru, podoby písmene, dodržování postupu při psaní jednotlivých písmen (správné napojení), interpunkčních znamének .
Čtení – hlasité, vázané čtení (čtení předložkových vazeb), intonace v řeči v průběhu čtení.
Doporučený postup v procesu čteného textu:
přečíst text 5krát po sobě, při každém čtení se zaměřit na jednotlivou problematiku
·         Vyjmutí, podtržení obtížných, dlouhých, neznámých slov, se kterými se seznámíme, přečteme
·         Hlasité čtení
·         Vázanost čteného projevu (čtení předložkových vazeb, dodržování délek á,é,í,ó,ú/ů)
·         Správná intonace při čtení větných celků
·         Spojení všech výše uvedených aspektů do čteného projevu
·         Doprovodné otázky vztahujících se k textu, převyprávění textu = porozumění textu
·         UPOZORNĚNÍ! Pozor na projevy tichého čtení!
Tv – cvičební úbor na hřiště
 
2.       Seznámení s prospěchem, chováním žáků
3.       Ozdravný pobyt v přírodě – informace, potvrzení o zdravotní způsobilosti
4.       Upozornění na omlouvání absence žáků z důvodu nemoci (do 2 kalendářních dnů), omlouvání žáků z rodinných důvodů (do 2 kalendářní dnů – třídní učitel), delší absence je podmíněna schválením žádosti
podané řediteli školy
5.       Dobrovolný příspěvek na zvířátko z ostravské ZOO
6.       Plánované akce: „Vlaštovky“ 13.6
 
 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

27.11.

 

Obsah:

1.       Učivo a prospěch v jednotlivých předmětech:

Český jazyk – čtení po slabikách, vázané čtení, intonace řeči ve čteném projevu, upozornění na nezbytnost každodenního čtení. Přítlak ruky, sklon písma, upozornění na postup psaní jednotlivých písmen, číslic, ostrouhané tužky

Matematika – sčítání, odčítání s pomůckou (nikoliv pomocí prstů), malované slovní úlohy, matematické divadélko – sestavování příkladů+odpověď

2.       Školní pomůcky – slabiky do Čj, pero na psací tabulku

3.       Domácí úkoly – dobrovolné vyhotovování  dom. Úkolů přes víkend

4.       Canis terapie – písemný souhlas rodičů

5.       Vánoční dílna – stanovení termínu konání (proběhne v termínu 10.-15.prosince), potřebné pomůcky pro tvorbu

6.       Školní kroužky – navýšení finanční částky v 2. Pololetí, vyzvedávání dětí z kroužků – rodiče čekají před budovou školy a nevstupují do prostor školy.

7.       Seznámení s dalšími plánovanými akcemi:       Betlémská hvězda

Vánoční jarmark

Mikulášská

 

 

 Vážení rodiče,

dovoluji si vám připomenout, že v úterý 11. září se od 16,30 hod. budou konat třídní schůzky. Vezměte si prosím nějaké psací potřeby, dále 25Kč na žákovskou knížku, která se dětem hromadně zakoupí a 79Kč na nákup koberečku (v případě, že se kolektiv rodičů vyjádří k návrhu pozitivně). Přineste prosím přesně napočítané částky, nebudu mít drobné na výdej. Děkuji

Program:

1.      Informace o Školním řádu a Vnitřním řádu školní jídelny (www stránky školy, nástěnka ve třídě, ve vestibulu školy a prostoru školní jídelny)

2.      Podrobnější informace o školním řádu

·         Omlouvání žáků (telefonicky, emailem, do 2 dnů)

·         Pravidla hodnocení ( známky do ŽK, hodnocení chování, pomůcky, pochvaly prostřednictvím motivačních razítek), výběr 25Kč na ŽK.

3.      Informovanost rodičů o systému vstupu do školy – předchozí domluva, sjednávání schůzek (písemně, telefonicky), nelze projednávat chování, prospěch žáka, pokud má učitel dozor, pohotovost apod.

4.      Klima, atmosféra třídního kolektivu – projevy chování žáků, adaptace na prostředí školy, pracovní návyky, pravidla chování apod.

5.      Záměry třídního učitele v jednotlivých předmětech:

·         Matematika – numerace do 5 (požadavky na pomůcky – kartičky číslic (nastříhat číslice 1,2,3,4,5 – vložit do pořadače), kelímek od Ramy s pěti pet víčky stejné barvy – vložit do pytlíku u lavice, vytvoření mat. divadélka dle předlohy – vybarvit omalovánky, vytvořit loutky, krabička od bonboniéry s dírkami – 5x5)

·         Český jazyk – seznamování s písmeny abecedy (požadavky na pomůcky – kartičky písmen, Psaní – dávat pozor na úchop tužky – představení trojhranných pastelek, dbát na lehký přítlak – uvolnění ruky, psaní směrem z levé strany do pravé, správný sklon sešitu praváků i leváků – sešit nevytáčet příliš! Správné sezení. Nastříhání pomůcek na určování počtu slabik.

·         Obsah pomůcek v pouzdře fix k bílé psací tabulce, každý den, ostrouhané tužky, pastelky, pořízení strouhátka s nádobkou, nůžky, pravítko, lepidlo

·         Obsah pytlíku u lavice – hadřík na pero, bílá psací tabulka + hadřík, plášť, zástěra do VV a Pč, ubrus na lavici, fólie, kartičky písmen a číslic + zásobník

·         Obsah kufříku s pomůckami na Vv a Pč   štětce, hadřík na štětce, lepidlo, vodové barvy, tempery + paleta, černá tuš + pero na tuš, pastely nikoliv křídy na chodník!, plastelína, kelímek od Ramy na plastelínu, modelovací podložka, kelímek na vodu, papírové hodiny

·         Vybrané pomůcky od školy – sešity podepsané, označené, obalené, pero tornádo – podepsané, označené, kancelářské papíry, výkresy, skicáky, barevné papíry, toaletní potřeby

·         Požadavky na DÚ – značení červeným puntíkem, podpis rodičů – rodiče každý den prolistují knihy, sešity, zkontrolují pracovní listy.

·         Vyplnění údajů o škole v ŽK – podpis žáka a označení značkou na čelní straně, údaje o škole, prázdniny a dny volna

·         Logopedie – žáci s vadami řeči

·         Kobereček – vyjádření k návrhu, výběr 79Kč.

Předpokládané akce se třídou:

 

 • Akce sdružení Vita, Telepace, OZO
 • Návštěvy knihovny, loutkové divadlo
 • Pasování na čtenáře
 • Vycházky k výuce

·         ukázková hodina pro rodiče v rámci Dne otevřených dveří

 • Exkurze v hasičské zbrojnici
 • Školní výlet
 • Zvonek zvoní, škola končí
 • Třídní a školní projekty

 

6.      Formulář s poskytováním osobních údajů – vyplní ti, co ještě neodevzdali

7.      Výběr dotazníků, ofoceného průkazu pojištěnce

8.      Informace o zájmových kroužcích – přehled na www stránkách školy

9.      Způsoby komunikace tř. učitele s rodiči – www stránky, mailová adresa

10.  CANISTERAPIE – seznámení s informacemi, uvedení podrobných informací na třídních webových stránkách.

11.  Určení finanční částky na fotky 1. tříd